تدریس و آموزش

تدریس و آموزش

  • تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  کارشناسی ارشد معماری منظر- 1393-تاکنون
  • تدریس در دانشگاه تهران– دانشکده مطالعات جهان- گروه مطالعات فرانسه- 1394
  • تدریس در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- گروه معماری منظر- ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی- ۱۳۹۵
  • تدریس در دانشگاه هنر تهران– ارشد معماری- ۱٣٩۵
  • تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب- گروه معماری منظر- ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه آزاد- واحد مجازی- گروه معماری و شهرسازی– ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه کاشان– دانشکده معماری و هنر- سال تحصیلی86 – 1385