جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

  • رتبه سوم مسابقه «بازآفرینی مرکز شهر الوند»، ۱۳۹۶
  • رتبه اول رشته معماری منظر- دانشگاه تهران ۱۳۸۶