فیلم مستند کوتاه

  • ۱۳۹۵: Let the earth breathe / لینک در یوتیوب
  • ۱۳۹۴: اکسپو در یک دقیقه/ مروری کوتاه بر اکسپوی میلان / لینک
  •  ۱۳۸۸: حَسينHassin: مستندی درباره یک سنت تاریخی در عزاداری ماه محرم در شیراز/ مشاور کارگردان
  •  ۱۳۸۷: پژوهش مبتنی بر کشف، فیلم معرفي سفرهاي پژوهشی/ نويسندگی و کارگردانی، با همکاری گروه مستندنگاری، پژهشکده نظر
  •  ۱۳۸۷: فيلم مستند آمستردام/  نويسندگی وکارگردانی، با همکاری  گروه مستند نگاری سفر اروپای شرقی، پژوهشکده نظر
  •  ۱۳۸۶: فيلم مستند خاطرات سفر به اسپانيا و پرتقال/ نويسندگی و کارگردانی
  •  ۱۳۸۳: فيلم معرفی شرکت فارس تکاب، رپرتاژ آگهی/ کارگردانی و تدوین