کتاب / تألیف / ترجمه

کتاب منتشر شده:

2013: تالیف گروهی(به زبان فرانسه)

Éco-conception, conception et innovation, Les nouveaux défis de l’entrepriseL’Harmattan, I.S.B.N. 9782343004013

کتاب های در حال انتشار:

– گزیده تاریخ باغ و منظر شهری – فرانسه به فارسی (مقابله با متن انگلیسی)- آماده انتشار

 

کتاب های در حال ترجمه:

– اصول طراحی منظر ، تیم واترمن، فرانسه به فارسی (مقابله با نسخه انگلیسی)

– منظر سوم -ژیل کلمان،  فرانسه به فارسی