> باغی که بازار کفش شد

نگاهی به پیاده راه سپهسالار (خیابان صف)

خيابان سپهسالار كه امروزه آن را به عنوان راسته كفش فروشان می شناسيم، درگذشته ای نه چندان دور باغى متعلق به «حسين خان سپهسالار» بوده است. البته اكنون نشانى از اين باغ قاجارى وجود ندارد، جز نام آن كه در ذهن مردم باقى مانده است. خيابان سپهسالار در گذر زمان به پاتوق كفش فروشان بدل شد و فروشگا ه هاى كفش اندك اندك به جاى درختان باغ، از زمین روييد.

* برای مشاهده متن کامل مقاله مراجعه کنید به: باغی که بازار کفش شد