عضویت / سمت

  • عضو هیات مدیره انجمن علمی معماران منظر ایران -۱۳۹۵
  • داور مجله Urban landscape & planning
  • معاون سردبیر مجله علمی ترویجی منظر ۱۳۸۷- ۱۳۸۹
  • عضو نظام مهندسی ساختمان استان البرز
  • دبیر انجمن اسلامی دانشجویان شهر نانسی – فرانسه- ۲۰۱۲
  • دبیر انجمن علمی دانشجویان معماری منظر دانشگاه تهران ۱۳۸۵
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز – ۱۳۸۲