سوابق تحصیلی / آموزشی

 

سابقه تحصیلی
  • دکترای معماری( گرایش معماری منظر) – دانشگاه لورن- فرانسه- ۱۳۸۸- ۱۳۹۲
  • كارشناس ارشد معماري منظر- دانشگاه تهران  ۱۳۸۶- رتبه ممتاز دانشگاه تهران
  • كارشناس معماري- دانشگاه شيراز ۱۳۸۳
 سابقه تدریس
  • تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد معماری منظر- ۱۳۹۳-تاکنون
  • تدریس در دانشگاه تهران– دانشکده مطالعات جهان- گروه مطالعات فرانسه- ۱۳۹۴
  • تدریس در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- گروه معماری منظر- ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی- ۱۳۹۵
  • تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب- گروه معماری منظر- ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه آزاد- واحد مجازی- گروه معماری و شهرسازی– ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در دانشگاه کاشان– دانشکده معماری و هنر- سال تحصیلی۸۶ – ۱۳۸۵