> علم نقد منظر

این مقاله ابتدا به ویژگی‌هاى علمى نقد منظر می‌پردازد و تفاوت‌هاى تفسیر هرمنوتیکى و نظرات کارشناسان منظر را بررسى و نقد هنرى و خوانش انتقادى پروژه را مقایسه می‌کند. سپس ارزش‌هاى مربوط به پروژه‌هاى منظر را که گاهى متضاد، نسبى و سلیقه‌اى هستند، معرفى و به مواجهه مسایل معرف تشناختى با مسایل اخلاقى در نقد منظر اشاره می‌کند. بر این اساس، راه‌حل‌هایى اریه می‌شود که شامل تولید معیار، اولویت‌بندى آنها و تبیین دیدگاه چند رشته‌اى به موضوع نقد منظر است. راه‌حل‌هاى مذکور، فرضیه وجود علم جدیدى را مطرح می‌کنند که بتواند نقد منظر را دربرگیرد. این مقاله، در نهایت امیدوار است که گونه‌اى از فرا نقد شکل بگیرد که هم اخلاقى باشد و هم با معیارهاى علمى منطبق شود.

*برای دریافت متن کامل مقاله مراجعه کنید به: « علم نقد منظر » مجله منظر، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۰