گرافیک

  • لوگوی سایت معمار منظر، ۱۳۹۴
  • لوگوی سایت گیاهیاب، ۱۳۹۴
  • آرم انجمن صنفی معماران منظر ایران، ۱۳۸۶
  • جلد کتاب «سه گاه»، ۱۳۹۵
  • لوگوی شرکت Perse et Paris
  • پوستر جشنواره ملی صنایع دستی، ۱۳۸۳
  • پوستر همایش مسایل شهرسازی ایران، ۱۳۸۲