دسته: میزگرد مجازی منظرین

آگوست 06, 2014

دانشجویان معماری منظر و آینده شغلی

پیش درآمد: شبکه های اجتماعی علاوه بر کارکردهای متداول آنها، پتانسیل های خوبی برای گفتگوهای تخصصی هستند. این فضای تبادل نظر مجازی، به تمام مخاطبان