برچسب: باغ ورسای

ژانویه 06, 2015

سندی تاریخی از نقد باغ ورسای

نقد آثار بزرگ، غالبا امری دشوار است، به ویژه آنکه دارای مقبولیت نزد عامه مردم هم باشد.  به سختی می توان باور کرد که باغ