برچسب: قرائت منظر

دسامبر 26, 2014

وقتی که همه چیز نو می شود

وقتی که مردم به مناسبت سال نو، چهره آراسته کرده و لباس نو بر تن می کنند و برای دید و بازدید از این خانه