برچسب: پارک آب و آتش، فضای جمعی،

دسامبر 12, 2014

جایی که انسان، شرط کافی است!

نقدی بر پارک آب و آتش به نظر می رسد بیشترین چیزی که مردم را جذب می کند خود مردم هستند.(ویلیام وایت) در حالی که