سخنرانی با موضوع ” درآمدی بر ارزیابی منظر” در کارگاه نظریه های نو، پژوهشکده نظر، شهریور ۱۳۹۲