سفر اکتشافی

سفر اکتشافی چیست؟

مشاهده و تجربه نزدیک فضاها و مکانهای مختلف جهت قرائت منظر و تدوین نتایج آن در قالب یک فعالیت میدانی است.

Vaux-le-vicomte