دسته: ارزیابی منظر

نوامبر 07, 2013

در اهمیت ارزیابی

«La question de l’évaluation est centrale pour le paysage. D’autant plus centrale que celui-ci concerne les qualités de nos cadres de vie.» Catherine Chomarat-Ruiz

نوامبر 03, 2013

> علم نقد منظر

این مقاله ابتدا به ویژگی‌هاى علمى نقد منظر می‌پردازد و تفاوت‌هاى تفسیر هرمنوتیکى و نظرات کارشناسان منظر را بررسى و نقد هنرى و خوانش انتقادى

نوامبر 03, 2013

> عناصر ارزیابی منظر چیست؟

برای انجام ارزیابی نیاز به مجموعه ای از لوازم و داده هاست که چرخه فرآینده ارزیابی را کامل می کند. نخسین رکن ارزیابی، «هدف» است.

نوامبر 02, 2013

> پیچیدگی ارزیابی منظر

منظر «ادراک شده۱» همان منظر «دیده شده۲» نیست۳. ارزیابی منظر، به این دلیل که در آن با یک «پدیده عینی-ذهنی غیر قابل تفکیک» روبرو هستیم

نوامبر 02, 2013

> چرا یک پروژه منظر را ارزیابی می کنیم؟

«معماری منظر»، آرام آرام خود را به عنوان دانشی مستقل و کارآمد در عرصه ساماندهی فضای زیست انسانی مطرح می کند. در چنین حالتی این