دسته: مقالات

نوامبر 03, 2013

> باغی که بازار کفش شد

نگاهی به پیاده راه سپهسالار (خیابان صف) خيابان سپهسالار كه امروزه آن را به عنوان راسته كفش فروشان می شناسيم، درگذشته ای نه چندان دور

نوامبر 03, 2013

> علم نقد منظر

این مقاله ابتدا به ویژگی‌هاى علمى نقد منظر می‌پردازد و تفاوت‌هاى تفسیر هرمنوتیکى و نظرات کارشناسان منظر را بررسى و نقد هنرى و خوانش انتقادى

نوامبر 03, 2013

> عناصر ارزیابی منظر چیست؟

برای انجام ارزیابی نیاز به مجموعه ای از لوازم و داده هاست که چرخه فرآینده ارزیابی را کامل می کند. نخسین رکن ارزیابی، «هدف» است.

نوامبر 02, 2013

> پیچیدگی ارزیابی منظر

منظر «ادراک شده۱» همان منظر «دیده شده۲» نیست۳. ارزیابی منظر، به این دلیل که در آن با یک «پدیده عینی-ذهنی غیر قابل تفکیک» روبرو هستیم

نوامبر 02, 2013

> چرا یک پروژه منظر را ارزیابی می کنیم؟

«معماری منظر»، آرام آرام خود را به عنوان دانشی مستقل و کارآمد در عرصه ساماندهی فضای زیست انسانی مطرح می کند. در چنین حالتی این