برچسب: نمای ساختمان

سپتامبر 26, 2014

منظرشهری،محل رویارویی مردم با طراحان

در طراحی منظر شهرها یک تناقض آشکار دیده می شود. از یک سو، متولیان شهری که نمایندگان مردم به شمار می روند، طراحی بخش های